Sterner Law

Advokatfirman Michael Sterner AB

Michael Sterner

Michael Sterner har en bred internationell erfarenhet. Han har under sin 35-åriga karriär på Advokatfirman Vinge spenderat ett och ett halvt år på Shearman & Sterling i New York och sysslade där med bolags- och börsrätt samt internationella avtal och därefter tillbringat 10 år i London som resident partner på Vinges London kontor. Under denna tid arbetade han mest med bolagsrätt, finans- och skattejuridik. Han spenderade också tre år i Brasilien engagerad i investeringen i ett större gruvprojekt. Han återvände han till Sverige 1994 och har därefter sysslat med obeståndsrätt, M&A, bank finans, corporate finance, IT rätt och private equity law. År 2013 pensionerade han sig från Vinge för att fortsätta i egen regi i Advokatfirman Michael Sterner AB.

Michael Sterner has a broad international experience. During his 35 year career with Advokatfirman Vinge, he spent one and a half years with Shearman & Sterling, New York doing mostly corporate and securities work. Thereafter he spent 10 years in Vinge’s London office as a resident partner doing mostly corporate finance and tax law. During this period he also spent 3 years in Brazil advising on the investment into a mining project. In 1994 he returned to Sweden and has mainly been doing insolvency, bank finance, corporate finance, IT, and private equity law. In 2013 he retired from Vinge and set up a private practice as Advokatfirman Michael Sterner AB.

Michael Sterner

Tjänster / Services

Bank- &

Corporate Finance

Private equity

IT- & IP Law

M & A

Michael Sterner har varit del i Advokatfirman Vinges bank- och finansgrupp och har omfattande erfarenheter både såvitt det gäller att företräda långivande banker och finansinstitut som låntagare och såväl nationellt som internationellt. Michael Sterner har även erfarenhet av börs- och bolagsrätt i transaktioner och i löpande rådgivning.


Michael Sterner has been part of Advokatfirman Vinge’s bank finance team and has extensive experience both in representing banks and financial institutions as lenders as well as borrowers nationally and internationally. Michael Sterner also has experience from capital markets and corporate law in transactions and with general advice.

Michael Sterner var med 1992 vid starten av Merchant Venture Investment Ltd i London vilket utvecklades till ett av Europas största affärsängelsnätverk och som har genomförde mer än 130 olika investeringsprojekt med en genomsnittlig IRR på över 30 %. Michael Sterner var styrelsens sekreterare i MVI i mer än tio år. För MVI har Michael Sterner utarbetat deras avtalsmodeller och Business Manual.

Michael Sterner har föreläst i ämnet vid olika seminarier och har också varit vice ordförande i Connect Väst.


Michael Sterner was a party to the creation of Merchant Venture Investment Ltd (MVI) in London that developed into one of Europe’s largest network of business angels that concluded more than 130 different investment projects with an average IRR of more than 30 %. Michael Sterner was secretary to the board of MVI for more than ten years. Michael Sterner has drafted the MVI model agreements as well as its business manual.


Michael Sterner has given talks on the subject of private equity on numerous occasions and also been vice-chairman of Connect Väst.

Michael Sterner har omfattande erfarenhet av att förhandla och skriva avtal gällande systemleveranser. Under tio års tid har han assisterat Luftfartsverket och även fyra andra europeiska länders motsvarigheter i avtalsarbetet och förhandlingar gällande förnyelse och modernisering av flygtrafikledningssystemen i länderna. Michael Sterner har hjälpt och hjälper ett antal företag att förhandla omfattande nya systemleveranser av ITsystem.

Michael Sterner har erfarenheter av musikbranschen och filmbranschen och är medlem i IAEL. Han har biträtt ett antal professionella idrottsmän med sponsoravtal och i övriga avseenden. Michael Sterner har varit internationell seglingsdomare inom ISAF i femton år och även varit ackrediterad USSA judge.


Michael Sterner has extensive experience in negotiating and drafting agreements regarding deliveries of IT systems. During a period of ten years, he assisted the Swedish Aviation Authority as well as four other European national counterparts in drafting and negotiating agreements relating to the renewal and modernization of air traffic control systems in the relevant countries. Michael Sterner is and has been assisting a number of corporate clients in negotiating the acquisition of new IT systems.

Michael Sterner has been active within the music and film industry and is a member of the IAEL. He has represented a number of professional athletes in negotiating sponsor agreements and similar agreements. Michael Sterner was an ISAF judge for fifteen years and also a USSA judge.

Såsom delägare på Advokatfirman Vinge har Michael Sterner lett en av Göteborgskontorets transaktionsgrupper. Han har lett arbetet med en rad stora och medelstora transaktioner och har omfattande erfarenhet av komplicerade förhandlingar, framför allt med internationell anknytning. Michael Sterners extensiva utlandserfarenhet har varit till stor nytta vid detta arbete. Genom att ha varit verksam i tio år vid Vinges Londonkontor, två år på Shearman & Sterling, New York och tre år i Brasilien har han tillägnat sig värdefulla kunskaper om internationella affärer och ett stort nätverk av värdefulla kontakter i en rad länder. Att genomföra en internationell transaktion kräver kännedom inte bara om utländsk rätt utan även om kulturella och affärsmässiga skillnader i olika rättssystem och länder.


As a partner of Advokatfirman Vinge Michael Sterner was head of one of the M&A transaction groups. He has been lead counsel in several large and medium-sized transactions and has extensive experience in complex negotiations, in particular with international aspects. Michael Sterner’s wide-ranging international experience has been of considerable use in this respect. Through being a resident partner of Vinge’s London office for ten years, working two years at Shearman & Sterling, New York, and three years in Brasil he has acquired valuable knowledge about international business matters and has established a network of important contacts in a number of countries. In order to successfully conclude an international transaction, it is important to be knowledgeable not only about foreign legal systems but also about cultural and business-related differences in the relevant legal system and country.